francis bacon

 • perakedisi

  umberto eco'ya göre shakespeare'in eserleri yazmış olan filozoftur. new atlantis, new organon adlı yapıtında bahsettiği yöntemlerin uygulamaya konulduğu eseridir.

  (bkz: baconian method)
  (bkz: scientific experiment)

  ukdeyi veren: legolomanyak
  notu: "düşünür.filozof."

  1
 • yazar kasa

  ingiliz filozof ve deneme yazarı kendisi. modern deneycilik kuramının temsilcisi.

 • kamchatka

  1561-1626. franciscus baconus. ingiliz filozof ve devlet adamı. yazılarında simya, metafizik fenomenler, büyü vb. ile de ilgilenir. bacon simyayı tamamen reddetmesine rağmen, transmutasyon ve metal dönüşümünün mümkün olduğunu düşünüyordu; sözde altının münferit özelliklerinin toplanmasıyla, bu sentetik olarak üretilebilirdi.

 • sorduk mu

  felsefesinin temeline bilimi oturtmuş düşünür. bilimi doğanın özünü anlamak için bir araç olarak görmüş ve tümevarım yöntemiyle buna yönelmiştir.

  ayrıca ötenazi kavramını bugün kullanıldığı anlamına yakın bir anlamda kullanan ilk düşünürdür.

  2
 • levye

  1561-1626 yıllarında yaşamış bilim insanı. "kısır" diye nitelediği skolastik düşünce geleneğine karşı cesurca tepki vermesi ile bilim tarihine yön veren öncülerdendir. "skolastik yaklaşımdaki doğruluğu sorgulanamaz birtakım peşin ilkelerden tümdengelim yoluyla olguları açıklamaya çalışmak kısır bir çabadır"

  amacı uygar geleceğe giden yolda aydın kesime bilimin önemini kavratmak, bilimsel araştırmaya kurumsal bir kimlik kazandırmaktı.
  "ilgi alanımda yalnızca bilgi, bilgiye yönelik araştırma var" demiştir.

  deneyimci felsefenin öncüsü, temelde somut sorunlaraağırlık veren pragmatist bir düşünürdü. "insanlığın mutlu ve aydınlık geleceği için başlıca güç kaynağı güvenilir bilgidir."

  ona göre idolamentis dediği yerleşik tabular, ilerlemenin önündeki tek engeldi. öncelikle aklı teolojinin tutsaklığından kurtarmak, kapıları deneysel araştırmalara açmak gerekiyordu. "bilimsel yöntem"in ne olduğunu şöyle açıklar: "gözlem ve deney bilimsel araştırmanın asal özellikleridir, olgusal verileri toplayarak bunları belli bir düzen içinde işlemek, doğayı tanımanın tek yoludur."

 • sunshine

  ---spoiler---

  umut, iyi bir kahvaltıdır ama, akşam yemeğinin yerini tutmaz.

  ---spoiler---

  1
 • ilkelbenlik

  ---spoiler---

  insan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır.

  ---spoiler---

 • otodidakt

  nova atlantis isimli kitabı yazmış ingiliz filozof. kitabında ben salem adındaki adada bir toplum ve devlet tasarımı sunar. adada lost misali dış dünya ile bağlantısı kesilmiş bir durum sunar. her 12 yılda bir gemi ile dış dünyadaki bilimsel gelişmeler öğrenilir ve adaya gelip oluşturdukları akademide bu bilgileri daha ileri boyuta taşırlar. bacon'a göre de bir devletin temeli, bilgi düşüncesi olmalıdır.

 • kisisel illeti

  (bkz: fransız pastırması)

  2
 • sunshine

  ''Zengin olmanın birçok yolları vardır ve bunların hepsi iğrençtir.''

  1
 • no one

  bacon, açık açık, bile bile aristoteles'in karşıtı oldu. tümel doğruluklardan tikel doğruluklara ulaşmanın doğru yönetime ilişkin kapsamlı bir serimleme verme bakımından aristoteles bir ilkti. dolayısıyla onunki yukarıdan aşağı bir yöntemdi. bu, tasımsal uslamlamadır, organum aristotales'tir. öte yandan bacon, tikel doğruluklardan tümele varmak için bir yöntem ortaya koymakla aşağıdan yukarı bir yol sergiledi. bu, tümdengelimden farklı olarak tümevarımdır, novum organum işte bunun serimlemesidir.